Condicions generals de reserva

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre TORRES ALLES AUTOCARS SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que TORRES ALLES AUTOCARS SL posa a la seva disposició en el seu www. e-torres.net.

La reserva de bitllets a través dels llocs web de TORRES ALLES AUTOCARS SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de TORRES ALLES AUTOCARS SL.

Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre TORRES ALLES AUTOCARS SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

TORRES ALLES AUTOCARS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Tanmateix, TORRES ALLES AUTOCARS SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Informació prèvia a la reserva

TORRES ALLES AUTOCARS SL informa que el procediment de reserva de bitllets a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, TORRES ALLES AUTOCARS SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús que disposa a la mateixa web.

Per la reserva de bitllets amb TORRES ALLES AUTOCARS SL a través del seu website, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les condicions generals. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de TORRES ALLES AUTOCARS SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Un cop feta la reserva de bitllets l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

Informació addicional

TORRES ALLES AUTOCARS SL informa que:

En pujar a l'autobús només cal indicar al conductor el nom amb el qual va realitzar la reserva i el localitzador.

Els usuaris que disposin targetes per a la línia Ciutadella-Macarella, les targetes T-General, T-Mes o T-Jove de família nombrosa tindran descomptes en totes les línies. Les targetes de transport utilitzades en la reserva s'hauran de presentar al conductor en pujar al vehicle.

TORRES ALLES AUTOCARS SL accedeix a platges que es troben envoltades de boscos i en zones naturals protegides, de manera que l'autobús no pot arribar a peu de platja. A continuació s'indiquen els temps necessaris per a accedir caminant des de la parada:

  • Línia a la Vall, platja "Des Tancat": 10 minuts
  • Línia a la Vall, platja "Des Bot": 15 minuts
  • Línia a Son Saura, platja "D'es Banyul": 5 minuts
  • Línia a Son Saura, platja "Bellavista": 10 minuts
  • Línia a Son Saura, platja "Des Talaier": 30 minuts
  • Línia a Cala Turqueta, platja "Cala Turqueta": 15 minuts
  • Línia a Macarella, platja "Macarella": 15 minuts
  • Línia a Macarella, platja "Macarelleta": 25 minuts

Funcionament de la reserva de bitllets

Oferta de reserves i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, TORRES ALLES AUTOCARS SL ofereix a l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves , les seves característiques i preus. Tanmateix, TORRES ALLES AUTOCARS SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la website de TORRES ALLES AUTOCARS SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als serveis esmentats.

Indicació dels preus.

Cada possible reserva ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, TORRES ALLES AUTOCARS SL ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Disponibilitat.

La disponibilitat de les ofertes ofertes per TORRES ALLES AUTOCARS SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que TORRES ALLES AUTOCARS SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, TORRES ALLES AUTOCARS SL remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

Formes de pagament.

TORRES ALLES AUTOCARS SL sol·licita en les reserves a través de la seva pàgina web les dades d'una targeta de crèdit, titular de reserva, per garantir l'efectivitat de la mateixa. Li recordem que l'establiment d'efectuar el càrrec íntegre a la targeta de crèdit al realitzar aquesta reserva.

Cancel·lació i modificació de la reserva.

Si la cancel·lació es fa amb fins a una hora d'antelació TORRES ALLES AUTOCARS SL, no s'efectuaran càrrecs. Si la cancel·lació es fa amb menys d'1 hora d'antelació, facultarà TORRES ALLES AUTOCARS SL a carregar al número de targeta de crèdit facilitada una part de l'import total a satisfer.

Desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

En aquest sentit l'informem que les reserves estan exemptes del dret de desistiment.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de TORRES ALLES AUTOCARS SL amb CIF B07114366 i domicili social situat en CL. SASTRES, 3 (POICI) POLÍGON INDUSTRIAL 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, TORRES ALLES AUTOCARS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè.

TORRES ALLES AUTOCARS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que TORRES ALLES AUTOCARS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@e-torres.net .

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Legislació i jurisdicció aplicable

Així mateix, TORRES ALLES AUTOCARS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. TORRES ALLES AUTOCARS SL té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.